Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBMNE:2015:1032
Rechtbank Midden-Nederland, 3762383 MV EXPL 15-6

Inhoudsindicatie:

In de onderhavige zaak dient te worden beoordeeld welke gevolgen het beƫindigen van de cateringovereenkomst met de oude werkgever en het vervolgens gunnen van genoemde overeenkomst aan de nieuwe werkgever heeft voor een tweetal arbeidsongeschikte werkneemsters.

De kantonrechter oordeelt dat op basis van de door partijen ingenomen standpunten in het kader van dit kort geding niet is vast te stellen of sprake is van een overgang van onderneming als bedoeld in artikel 7:662 BW, zodat op grond van de CAO dient te worden bezien wat de gevolgen zijn voor de betrokken werknemers.

Bij de uitleg van de uitzondering zoals omschreven in artikel 10 lid 2 van de CAO dient naar het oordeel van de kantonrechter aansluiting te worden gezocht bij de jurisprudentie betreffende de overgang van onderneming.

Naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter zou het niet mee overgaan van een arbeidsongeschikte werknemer op de voet van de overwegingen van de Hoge Raad in het arrest Memedovic/Asito de door de EG-Richtlijn 2001/23 beoogde bescherming ook te zeer inperken, ook wanneer op het tijdstip van de overgang aannemelijk zou zijn dat de arbeidsongeschikte werknemer niet meer op een wijze als voorheen werkzaam zal kunnen zijn bij het overgaande ondernemingsonderdeel. De overwegingen van de Hoge Raad in genoemd arrest dienen in dat opzicht naar het voorlopige oordeel van de kantonrechter restrictief te worden uitgelegd.

Voorgaande betekent dat thans de vraag moet worden beantwoord of van de betrokken werkneemsters voorshands reeds vast staat dat zij nooit meer terug zullen keren op de locatie. De kantonrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en dat brengt met zich mee dat de arbeidsovereenkomsten van deze werkneemsters zijn overgegaan naar de nieuwe werkgever.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug